Fellesuttalelse fra organisasjonene som deltok i europeiske kommunistiske
06.04.2010
Delegasjonene som deltok i europeiske kommunistiske ungdomsforbunds 8.
møte, holdt i Brüssel den 16. og 17. mars 2010, under slagordet ”Unge
kommunisters kamp mot kapitalistisk barbarisme og antikommunisme; for
sosialisme” erklærer følgende:


Siden det forrige møtet for europeiske kommunistiske ungdomsforbunds i
Barcelona (november 2008), har kapitalismens krise utdypet seg i de
europeiske land, og angrepene mot arbeiderklassens og ungdommens
rettigheter har blitt mer intens. Arbeiderklassens ungdom er de første
ofrene for arbeidsledighet, spredning av fleksible arbeidsrelasjoner,
fjerning av arbeidernes rettigheter, forandringer i velferdsordninger,
privatisering av offentlige tjenester, ødeleggelsen av miljøet,
kommersialisering av helsetjenester og utdanning, og disse prosessenes
tilknytning til monopolenes behov for fleksible og konforme utdannelser –
arbeidere uten rettigheter.
Denne negative utviklingen bekrefter at manifestasjonen og utdypningen av
kapitalismens krise brukes til å innføre arbeider- og folkefiendtlige
tiltak som har blitt enstemmig vedtatt for flere år siden i EU, både av
nyliberalistiske og sosialdemokratiske regjeringer. Disse tiltakene er en
del av Lisboa-traktaten. Disse utviklingene bekrefter igjen EUs
kapitalistiske rolle, som ikke har noe å gjøre med samarbeidet mellom
folkene i Europa. Med innføring av Euro og flere ”strenghetsplaner”,
gjør den antifolkelige strukturen i EU seg enda mer tydelig, i den retning
at den tjener monopolenes interesser under forholdene i den pågående
krisa, og intensivisering av kapitalistisk antagonisme.

Samtidig konsentrer vi vår oppmerksomhet, med stor bekymring, på
intensiviseringen av antagonismen mellom de imperialistiske maktene, USA,
EU og voksende imperialistiske makter som Russland, på internasjonalt og
regionalt nivå. EUs inkorporeringsprosess i USA og NATOs strategi, sammen
med inkorporeringen av militariseringsaspekter, samt prosessen for politisk
intervensjon og ”European Security Strategy” beviser dette. Uenighetene
rundt kontroll over kommersiell transport av gass og olje har fått sentral
betydning. De oppstår mulighet for nye konflikter, gjenopplivning av gamle
militære tensjoner og nye overgrep fra imperialismen mot folket.
Vi avviser de borgerlige og opportunistiske teoriene om ”udødelig
kapitalisme”, som gir enkelttilfeller av korrupsjon og grådighet hos
banksjefer og andre monopoler skylden for krisa, og rettferdiggjør selve
kapitalismen. Disse teoriene sprer illusjoner om ”humanistisk
kapitalisme”. De begrenser arbeiderklassens og ungdommens kamp til et
mål om en angivelig bedre administrasjon av systemet. Men kapitalismens
krise er en overproduksjonskrise. Dens årsaker ligger hos kapitalismens
produksjonsforhold, med profittmaksimering som mål. Dette er uunngåelig
innen kapitalismens produksjonsforhold. Ingen form for administrasjon eller
statlig intervensjon kan kvitte kapitalismen med dens kriser.
Manifesteringen av krisa belyser hvor aktuell Marx’ analyse av
kapitalistisk økonomi samt Lenins analyse av imperialismen er. Det viser
kapitalismens historiske grenser, og behovet for dens revolusjonære
avskaffelse. Det bekrefter behovet for en kamp for en annen
utviklingsretning, den sosialistiske.

Vi hedrer arbeidernes og ungdommens kamp i europeiske land mot
antifolkelige tiltak. Vi demonstrer tydelig at krisa må betales ut av de
ansvarlige, storkapitalen og deres politiske representanter, og ikke
folket. Vi fordømmer monopolenes politiske representanter som krever at
arbeiderne ofrer sine rettigheter, for å oppnå ”samarbeid” og
”nasjonalt samtykke” med kapitalistene for å komme ut av krisa. Det
er et krav om underkastelse og ny ofring til gode for kapitalens profitt,
og for videreføringen av dets herredømme.

Vi mener at det i dagens forhold oppstår nye muligheter for handling hos
kommunistene. Krisa hjelper ungdommen til å dra nye konklusjoner. De
kommunistiske ungdomsorganisasjonene bærer det store ansvaret for å
organisere ungdommens kamp for å sikre tilfredsstillelse av dagens krav,
for full og stabil ansettelse, eksklusivt offentlige og gratis
helsetjenester, utdanning og velferd. De kommunistiske
ungdomsorganisasjonene må bidra til motangrepet, ikke bare for å beskytte
våre rettigheter, men for å oppnå nye. Nettopp fordi nesten alle
rettighetene til de nye generasjoner vunnet i tidligere år har blitt
avskaffet. Ikke bare for å oppnå enkelte rettigheter, men for å skade
kapitalismen selv, for et kompromissløst angrep mot kapitalens
herredømme, for en alternativ politisk løsning – sosialismen.
I dag kan den produserte materielle velstand, arbeidets produktivitet og
utvikling av vitenskap og teknologi degge alle samtidens folkelige behov,
redusere arbeidstid, fjerne arbeidsledighet, og øke arbeidernes kulturelle
og utdanningsmessige nivå. Produksjonsmidlene og vitenskapen kan ikke
lenger være i privat eiendom, som utnytter arbeidere for å generere
profitt. De trenger å komme under offentlig eiendom og bli utviklet for
arbeidernes beste. I et samfunn hvor det ikke vil være utbytting mellom
medmennesker, hvor utviklingen vil basere seg på selvstyrte nasjoners
likhet og hvor folket vil bli sin fremtids mestre, uten imperialistisk
intervensjon. Dette samfunnet er sosialismen. Og den nye generasjon har en
hver interesse i å slåss sammen med arbeiderklassen for dette nye
samfunnet, et samfunn med fred og solidaritet mellom folkeslagene.
Vi er sikre på at denne sannhet, sammen med de banebrytende handlingene
til de kommunistiske ungdomsorganisasjonene, kommer til å inspirere
bevissthet og handling blant mesteparten av ungdommen. Vi går inn for å
styrke våre tiltak, slik at antikommunismen ugyldiggjøres, så vel som
propaganda mot sosialisme og løgnene rundt den sosialistiske oppbyggingen
i det 20. århundre, som kapitalistene, deres politiske ideologer og
representanter bruker for å begrense ungdommens tankegang. Slik blir i
stand til å forsvare sosialismens bidrag og overlegenhet; og å erklære
sosialismen som det enste sanne alternativet for menneskehetens fremtid.
Fremtiden tilhører oss.

Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862