NKP og UngKom er proletariske internasjonalister.
08.05.2011

Ungkommunistene i Norge og NKP er internasjonalister. Det vil si at i klassekampen er vi opptatt av å jobbe aktivt for arbeiderens klassekamp uavhengig av nasjon. Vi forstår at den globale situasjonen, med dens imperialisme og statsmonopolkapitalisme som råder over store deler av verden har skapt en situasjon der en noen få råder over enorme menger ressurserDette fører til tragiske menneskeskjebner, der noen er ofre for andres vinning. Denne bakgrunnen kan gi oss en bedre forståelse av hvorfor vi er internasjonalister. Vi ser at utbyttersamfunnet har lagt sin grunnmur i hele verden, så vel i Norge som i de fleste andre av verdens land. Hans I Kleven skriver i vår partiteori (1975): ”arbeiderklassens levevilkår bestemmes av kapitalforholdet, som er uavhengig av nasjon (...) Derfor er arbeiderklassen i sitt vesen internasjonalistisk.” Vårt parti skiller seg fra andres partier ved at det er i interesse for arbeiderklassen i alle land og at vi forstår at kampen mot imperialismen må utkjempes på et internasjonalt nivå for å kunne ha en forutsetning for en samfunnsomveltning.

Når man leser det ovennevnte kan man kanskje tenke seg at Norge ikke er noe viktig for NKP og UngKom, men; Den internasjonale klassekampen har ingen forutsetning uten den nasjonale. Det er derfor vi i Norge har et kommunistisk parti, akkurat som det eksisterer et parti Danmark, Hellas eller Sør-Afrika(og de fleste land forøvrig). Den nasjonale forutsetningen for klassekamp er den viktigste plattformen for å kunne bygge et kommunistisk parti. Som NKPs prinsipprogram sier:” Det [partiet] skal være et redskap for den norske arbeiderklassens og alle progressive krefters kamp for freden, framskrittet og sosialismen. Denne rollen gjelder uansett om partiet er stort eller lite. Derfor kjemper vi for å styrke NKP.” Og nettopp gjennom å styrke partiet øker forutsetningen for den nasjonale og internasjonale klassekampen.

”Proletarisk internasjonalisme betyr at den norske arbeiderklassen stiller seg solidarisk med arbeiderklassen og dens organisasjoner i alle land.” Står det i prinsipprogrammet. Hvordan skal bevegelsen få til dette og hvilke virkemidler skal legges til grunn? NKP er i dag medlem av den internasjonale arbeidsgruppe for kommunistpartier. Dette bidrar til en samlet enhetsfront og solidaritetskamp mellom partiene og arbeiderklassen. UngKom på sin side er medlem av Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (VDU). VDU består av venstreradikale, sosialistiske og kommunistiske ungdoms- og studentorganisasjoner over hele verden. VDU gir et godt grunnlag for et bredere samarbeid i den internasjonale venstrebevegelsen, og er et nødvendig verktøy for å styrke klassekampen. VDU planlegger felles aksjoner mellom medlemmene for å presse på i enkeltsaker, samtidig som de også bidrar med et forum for å utvikle lærdom og styrke kommunikasjonen mellom venstresida i verden.

For å få et videre innsyn i den delen av NKPs prinsipprogram som omhandler det internasjonalismen er det på plass med et lenger sitat: ”Norges Kommunistiske Parti er en selvstendig del av den kommunistiske verdensbevegelsen. Den internasjonale kommunistiske bevegelsen var og er fremste kraft i den revolusjonære verdensprosessen.

Vårt parti går inn for enhet, samhold og slagkraft i den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Vi går inn for å skape forbindelser og kontakt med marxistiske partier og nasjonale frigjøringsbevegelser over hele verden. I forholdet til andre broderpartier følger vi prinsippene om uavhengighet, likhet og ikke-innblanding i indre saker. Hvert parti utarbeider og fører sin politikk ut fra forholdene i sine respektive land. Det må herske et demokratisk, kameratslig og åpent forhold mellom partiene. Intet enkelt parti eller sentrum må på ny få regional eller global "overhøyhet" i vår bevegelse, slik det var i Komintern og Kominforms dager.

Samtidig går NKP inn for at kommunistiske og andre marxistiske partier utvikler et nærmere internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet må omfatte både våre sentrale aktuelle oppgaver, først og fremst kampen for å bevare freden, og de mer prinsipielle spørsmålene. Vi går inn for å finne fastere former for internasjonalt samarbeid mellom partiene, fordi det kan styrke både det enkelte partiet og den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Dette ut fra vår overbevisning om at det er langt mer som forener oss enn det som skiller.”

Med disse prinsippene kan den internasjonale klassekampen utføres og forstås mellom partiene med en basis for å bygge på det som forener oss. Samtidig som interne foreliggende blir tatt i betraktning med tanke på å respektere hvert enkelts lands demokratiske sentralistiske oppbygning, utelukker heller ikke dette muligheten til å diskutere og påvirke hverandres politikk.

Slik verdenssituasjonen er i dag, kan man anta at en revolusjon i ett enkelt land i f. eks. Europa ikke vil klare å overleve lenge, hvis ikke flere land følger etter. Det er fordi produksjon av varer osv. er spredd over hele verden. Og imperialismen vil presse veldig hardt for å føre fram en kontrarevolusjon. Likevel er det ikke umulig å føre en revolusjon i ett land, men det er vanskeligere enn om flere land vil ha revolusjon, dette fordi imperialistkreftene i en slik situasjon vil bli adskillig svekka, samtidig som landene i en revolusjonær situasjon kan innføre et samarbeid og en enhet mot imperialismen. Når dette er sagt er det også viktig å nevne at det er flere land i verden som står mot imperialistkreftene på et revolusjonært sosialistisk grunnlag.

NKP og UngKom er internasjonalister, og støtter alle kommunisters og anti-imperialisters kamp i hele verden, enten de er småpartier eller et folkets parti, som på Cuba, og vil til enhver tid stå på proletarenes side i klassekampen. Det er også en av hovedstrategiene for å knekke kapitalismen og for å kunne gjennomføre revolusjon mot imperialismen, for som vi leste over har imperialistene makt over hele verden og vil bruke alle midler for å knekke alle progressive tendenser.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862