Intervju med Ungkoms leder
14.08.2011

Jørgen Hovde (24) er leder for Ungkommunistene i Norge og topper også NKPs liste ved kommunevalget i Oslo. Hva er det som motiverer en kommunist, og hvorfor stiller egentlig NKP til valg?Når ble du med i NKP?

Det er litt teknisk uklart, jeg ble aktiv i NKU, NKPs daværende ungdomsorganisasjon, i 2004, 17 år gammel. Jeg ble fortløpende også aktiv i NKP, og medlem. Jeg har altså en fartstid på 8 år i NKP.Kan du huske noe om hvorfor du ble med i NKP?

Det var en kobling av tilfeldigheter og nysgjerrighet. Jeg var nysgjerrig på samfunnets struktur og kritikk som lå til grunn, samtidig som jeg ved tilfeldigheter traff noen kommunister. Dette førte til en del diskusjoner, og etterhvert at jeg fikk tildelt NKPs prinsipprogram med ett innmeldingsskjema. Jeg nileste prinsipprogrammet og meldte meg inn i daværende NKU.

 


(Hovde er også gjennom sitt verv som leder i Ungkom medlem av NKPs sentralkomite og sekretariat.)

Hvordan oppleves det å være et så sentralt medlem i NKP?

Det er veldig spennende. NKP er jo i dag et promilleparti, noe som gjør at forutsetningene for å bygge partiet videre er veldig interessant. Vi har tidligere sett promillepartier vokse seg store over kort tid.

På en annen side kan det være frustrerende, fordi vår politikk blir veldig sjelden inkludert i debatter og det politiske bildet. Ofte sitter jeg med en følelse av «men, og, hvis» osv, der NKPs stemme kunne hatt ett friskt innspill i debatten.

Tross dette må jeg understreke at partiet ikke har som endelig mål i å være en del av sosialdemokratiet og diskusjonene fram og tilbake i enkeltsaker. NKPs ideologi og eksistens er kun for å sloss for arbeiderklassen og de undertrykte sin sak. Vi ønsker en revolusjon der folkemassene er med på å utvide demokratiet, på andre prinsipper enn det kapitalistiske styrte Norge (og verden).

En annen ting jeg syns er veldig viktig med NKP og Ungkom er tilknytningen til den internasjonale arbeidsgruppe for kommunistpartier som NKP er medlem av og Verdens Demokratiske Ungdomssamband (VDU), som Ungkom er medlem av. Dette gjør at vi får en internasjonal posisjon til å kunne være med å analysere, lære av og diskture førstehåndserfaringer med klassekamp. Klassekampen er internasjonal fordi kapitalismen og imperialismen er internasjonal.Hva er de største utfordringene Ungkommunistene og NKP står ovenfor i dag?

Ungkommunistene er del av partiet, og en nødvendig del for at partiet skal ha en framtid. NKPs største og nærmeste utfordring slik jeg ser det i dag er synliggjøring. Partiet har hatt en alt for lang periode i en slags offentlig «dvale». Og de gangene vi har vært i søkelyset har det stort sett vært på grunn av noe negativt. Dette har jeg tro på at skal endre seg. Vi har dyktige folk i ledelsen av NKP og engasjerte medlemmer i alle distrikter som er villig til å stå på for å snu denne trenden. Samtidig som partiet har tatt noen nødvendige steg inn i den moderne verden. Vi har over perioder ikke vært aktive på nett. Vi har nå satt ned et eget utvalg som har ansvar for NKPs og Ungkoms nettsider. Avisa vår Friheten, øker stadig i kvalitet, Kameraten følger også i dette fotsporet. Samtidig som det er en bevisst holdning i partiet på at vi må utenfor våre egne fora for å nå folk. Partiet jobber hele tiden med tilgjengelighet.

Den andre utfordringen, ved siden av synliggjøring er skolering og bevissthet i marxisme-leninisme. Det er veldig viktig for alle nye som kommer at de ønsker å sette seg ned og prøve å tilegne seg den vitenskapelige sosialisme. Ikke at alle skal lese alt, men det er viktig å fundere over hva det vil si å være marxist, og prøve å forstå hva marxisme er. De eldre kamerater i partiet sier ofte til meg at man aldri blir sikker i marxisme. Det jeg tror er at man kan bli kollektiv sikker, innenfor partiet. Nå høres det ut som en religion, og det blir feil. Marxisme-leninisme er et redskap for å forstå og kunne analysere verden, samtidig som det er grunnlaget for hvordan man bygger et kommunistisk parti og for så å føre klassekampen. Videre er det viktig å påpeke at marxisme-leninisme er veldig kritisk til dogmatisme, alt er i utvikling, også den vitenskapelige sosialismen.

Vårt parti bygger på demokratisk sentralisme, som er grunnpilaren i partiet, det vil kort si diskusjon innad, enhet utad. Det er ikke akseptabelt for et medlem av NKP å gå ut og proklamere egne meninger i situasjoner hvor han representerer NKP, som avviker med flertallsslutta vedtak. Det jeg mener er at diskusjon, nysgjerrighet og saklighet er et «must» for et kommunistisk parti.Hvilken rolle spiller Ungkommunistene i Norge i dagens samfunn og i forhold til NKP?

NKP er partiet, Ungkom er ungdomsorganisasjonen. Det vi må forstå her er at ungdomsorganisasjonen er for og retter seg mot ungdommer. I NKPs og Ungkoms tilfelle har vi definert det til de som er under 26 år.

Ungkoms oppgave dreier seg om å føre NKPs politikk mot ungdommer. Det er også en plattform for unge interesserte, som ønsker å komme i kontakt med NKP og Ungkom. Det er lettere å ta del i noe slikt når det er et ungt miljø. Samtidig er det viktig å understreke at NKP og Ungkom alltid har felles aksjoner og samme politikk. NKP og Ungkom er på en måte det samme. Vi har egne møter, men likevel er vi alltid representert på hverandres møter.

Ungkom har også en unik evne til å identifisere ungdommers behov og kampsaker, siden vi selv er ungdommer. Dette bidrar til at vi kan knytte politikken til NKP og Ungkom til aktuelle temaer og saker, samtidig som vi alltid har de kommunistiske rettigheter: for eksempel arbeid, demokrati, frihet, skole, bolig, helse og fritid. Disse utvider på mange måter rettighetene fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter fra FN, vedtatt i 1948.


Fylkestingsvalg og kommunevalg, hva vil det si for Ungkom og NKP?

Det vil si muligheten til å markere oss ved for eksempel å delta på skoledebatter. Det gjør at vi kan organisere hele bevegelsen og skape aktivitet, for eksempel i gatene der vi stiller til valg. Når vi går i gatene får vi også mye støtte og bekreftelse på våre tanker og kjernesaker.

Under dagens situasjon, stiller vi i første omgang ikke til valg for å få representanter inn i fylkesting eller kommuner. Vi stiller fordi vi mener at dette er en av de beste måtene partiet har for å markere seg. På sikt, derimot, ser vi for oss at partiet skal få en rolle å spille i kommuner og fylkesting, og også på Stortinget. Vi ser dette som viktige arenaer for at partiet skal kunne vokse, og etterhvert bli revolusjonens fortropp.

NKP er et revolusjonært parti, det vil si at vi ønsker en samfunnsomveltning der produksjonsmidlene og overskudd er felleseie. Vi ser heller ikke på dagens parlamentarisme som den beste måten å organisere samfunnet.

For å gjennomføre revolusjonen og å være arbeiderklassens parti er den utenomparlamentariske kampen like viktig eller viktigere for NKP. Hva vi mener med utenomparlamentarisk arbeid kan f eks være aktivitet i fagforeningene, der det i NKPs lover kreves at om mulig at man skal organisere seg i et LO-forbund. NKP'ere er også aktive i organisasjoner som Nei til EU. Det er også viktig å delta i fora som kjemper for arbeiderklassens sak.

Én ting er sikkert, revolusjonen kommer ikke med reformer i parlamentet. Likevel kan reformer skape en støtte rundt den revolusjonære bevegelsen. Det er nok et stykke fram for oss før vi er i den situasjonen, likevel kan ting snu veldig fort. Så det som må understrekes her er at valget i første omgang er for å markere partiet og sette fokus på urettferdigheten.


Hvilke egenskaper er det du besitter som trengs for å være leder for en ungdomsbevegelse?

  Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tror det viktigste er å se at det å være leder er et tillitsverv fra organisasjonen. Man har hele organisasjonens tillit til at man er den rette til å fronte Ungkom, innad og utad. Det er en enorm tillitserklæring. Egenskapene man trenger varierer jo fra person til person, noen er sterkere på det organisatoriske, noen er motiverende, mens andre er flinke til å prate for seg. Lista er lang. Likevel tror jeg stikkord som en leder trenger å knytte seg opp mot i Ungkom er evnen til å ta initiativ, både innad og utad. Evnen til å stå på. Og motivasjonen til holde seg oppdatert både med aktuelle saker og utvikle sin egen skolering.


  Del


  Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
  Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
  Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
  Organisasjonsnr: 989 695 738
  Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
  E-post: kontakt@ungkommunist.no
  Kontonr: 9015 16 18862