Ungkommunistene i Norge

Arbeiderbevegelsen har rett!

For 2 uker siden kom følgende uttalelse fra Rogalandskonferansen for LO i Stavanger og omegn i samråd med Stavanger kommune:

Krafttak for arbeid og velferd

Vi krever krisepakke for folk flest, ikke banksjefene

Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 er ikke egnet til å møte den alvorlige situasjonen samfunnet står overfor. Norge kan være på vei inn i en svært alvorlig økonomisk krise. For mange er boligkrisa et faktum. Samtidig kan 40 000 bygningsarbeidere snart stå arbeidsløse. Den internasjonale situasjonen kan bidra til kraftig økt arbeidsløshet i mange norske bransjer. Vi krever at de rødgrønne viser handlekraft nå!

Vi foreslår en krisepakke for 2009 med omfang rundt 30 milliarder kroner. Dette er ikke omfattende i sammenligning med krisepakkene til finansnæringa eller i forhold til Norges sterke statsfinanser. Fagbevegelsen vil ikke vise forståelse for en regjering som prioriterer krisepakker til aksjonærer og banker, men ikke viser handlekraft overfor problemene som nå kan ramme mange blant folk flest.

Renta må ned

Ta politisk styring over renta og få den ned minst to prosentpoeng.
Dette er nødvendig både for å holde investeringer oppe, hindre økt bolignød og gjeldskrise og for å unngå at økt gjeld rammer velferd og sysselsetting i kommunene.

Bygg skoler og sykehjem
Gi kommunene 10 milliarder i rentefritt lån til rehabilitering og nybygg innen skole og eldreomsorg.

Den foreslåtte pakken på to milliarder for 2009 er utilstrekkelig for å få opp tempoet i nybygg og rehabilitering. Den står verken i forhold til det kraftige behovet for sysselsetting eller etterslepet i vedlikehold som ifølge KS er over 60 milliarder bare for skolebygg.

Sosial boligbygging
10 milliarder i nye husbanklån med lav rente

Når privat boligbygging nå stanser opp har det offentlige plikt til å holde hjulene i gang. Dette er også en gylden anledning til å gjenreise den sosiale boligbygginga. 10 milliarder i nye husbanklån bør gis til tre prosent rente og med 30 års avdragsfrihet. Det er en forutsetning for slike husbanklån at det klausuleres at videresalg ikke skal skje til markedspris og at utleieboliger drives til selvkost.

10 milliarder til kommunene!

En styrket kommuneøkonomi er det beste svar på den økonomiske krisa. I mange år har offentlig forbruk sakket etter privat forbruk. Fellesskapsløsninger er det beste svar
på de problemene som folk flest har, og som vil forsterke seg under den økonomiske krisen.

Industrikraft nå!

Det er en forutsetning for solid industri- og sysselsettingspolitikk at kraftforedlende industri får stabile vilkår gjennom langsiktige kraftkontrakter. De økonomiske krisetendensene gjør det desto mer akutt at regjeringa nå innfrir sine løfter på dette området.

Rogalandskonferansen 2008 arrangert i fellesskap av LO i Stavanger og omegn & LO Kommune


UngKom i Norge støtter helt og fullt opp om dette kravet og ser med avsky på hvordan politikere, samfunnstopper og media krever mer og mer penger til kapitalistene i verden i form av krisepakker i stedet for å kreve krisepakker til folket.

Nok en gang viser det seg at arbeiderklassens interesser er hele folkets interesser,
Vi oppfordrer alle til å stille seg bak kravet om penger til folket!