Ungkommunistene i Norge


Nei til ekstremisme, ja til folkemakt!

Tjen Folket og RKU, venstresekterister uten bakgrunn i arbeiderbevegelsen og uten en grunnleggende forståelse av marxismen-leninismen og klassekampen, uttaleler i sin sedvanlige banale ekstremistiske stil at de virkelige svikerne i Hellas, i lys av den folkelige mobiliseringen mot statsapparatet represjon og den antifolkelige politikken, er faktisk de som leder den organiserte folkelige motstanden til arbeidere, studenter, elever, lærere, innvandrere, ungdom, kvinner og eldre og deres organisasjoner nemlig det heroiske kommunistpartiet KKE og dets massive ungdomsorganisasjon KNE.

UngKommunistene i Norge, et marxist-leninistisk ungdomsforund tilhørende Norges Kommunistiske Parti, står side ved side med den greske arbeiderklassen og den folkelige bevegelsen ledet av KKE og KNE i deres kamp mot den borgerlige statens represjoner, systempartienes antifolkelige politikk, sosialdemokratiet(PASOK) svik og opportunistene(Syriza/Syn) pro-imperialistiske politikk som de forsøker å dekke over med opportunistiske, anarkistiske, radikalistiske fraser og som splitter arbeiderklassen og den organiserte folkelige bevegelsen og som kun tjener det greske borgerskapet og imperialismen.

Det greske folket under ledelse av arbeiderklassen, KKE og KNE, sammen med de organiserte folkelige kreftene, vet at kun organisert motstand med fokus på det kapitalististiske systemts fallit og på alle områder politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt kan bringe arbeiderklassen og folket nærmere en revolusjonære enhet i en antimonopolistisk antiimperialistisk demokratisk front for folkemakt og sosialisme-kommunisme - som vil velte borgerskapet og det kapitalistiske systemet og bringe det imperialistiske systemet et steg nærmere dets endelige død og begravelese.

UngKom i Norge,sammen med NKP, støtter fullt og helt opp under denne linjen og står sammen med KKE og KNE, den internasjonale kommunistiske bevegelse og den internasjonale antiimperialistiske ungdomsbevegelsen ledet av Verdens Demokratiske Ungdomsforbund (VDU), i den kampen de nå fører på vegne av det greske folk med arbeiderklassen i spissen.

Verken reaksjonære, reformistiske, opportunistiske, anarkistiske eller ekstremistiske krefter kan ødelegge folkets enhet og den organiserte arbeider- og folkebevegelsen i dens voksende antimonopolistiske antiimperialistiske demokratiske fronten for folkemakt og sosialisme!

Sosialisme eller barbari! Enhet mot de reaksjonære krefter!