Streik (Bilde: Norsk lokomotivmannforbund)
Lokførernes faglige kamp
03.10.2016

Ungkommunistene i Norge gir sin fulle støtte til Norsk Lokomotivmannsforbund og lokomotivførerne i NSB og CargoNet sin streik mot Spekter (NSB AS/Gjøvikbanen AS/CargoNet AS).29. september ble 71 lokførere tatt ut i streik, og rundt 150 avganger ble innstilt. Lokomotivførerne kjemper en kamp for å sikre kompetansenivået på den norske jernbanen. De kjemper for retten til å tariffeste dagens utdanning for lokførere.

NSB ønsker ikke å tariffeste dagens utdanningsforløp på 1 ½ år tilbudt av Norsk Jernbaneskole, som sikrer både praktisk og teoretisk opplæring for lokomotivførere i Norge. Dette er en utdanning som NSB i dag krever før ansettelse.

Streiken med lokførerne i spissen er viktig. Dette er en streik som dreier seg om lokførernes faglige nivå og kompetanse. En tariffestet rett til dagens utdanningsnivå er med å hindre sosial dumping og lønnsforskjeller blant lokførerne. En tariffestet rett til utdanning sørger også for passasjerenes sikkerhet på reisen – det sikrer en god norsk jernbane.

Ungkommunistene i Norge er enige med Norsk Lokomotivmannsforbund om at en nasjonal standard for opplæring for ansatte i jernbanen må på plass. Det trengs en sertifisering som sikrer dagens faglige nivå.

Lokførernes steik viser kampen som kjempes for å opprettholde et godt arbeidsliv i Norge.


Del


Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862