Du er her: Forside > Vi mener > Manifest

Manifest for Ungkommunistene i Norge:

- Ideologisk Grunnlag
- Aksjonsenhet
- Det Imperialistiske Norge
- EU og EØS
- Den nye militarismen, det militærindustrielle kompleks og NATO-Norge
- Norge som et multikulturelt samfunn
- Gratis helsetjenester
- Studielønn under utdanning
- Nei til rasering av ungdommens fremtidige pensjoner
- Folkets rett til fiskeriallmenningene
- Vannverkene folkets eiendom
- Offentlig eid energi- og strømproduksjon
- Nei til Reklame
- Spilleautomater fjernes
- Folkelig idrett
- Ungkom vil arbeide for at ungdom:
- Stopp heksejakten på kommunister
- UngKom har sin virksomhet konsentrert rundt disse arbeidsområdene:


Ideologisk grunnlag
1. Grunnlaget for vår virksomhet er sosialismens klassikere: Marx, Engels og Lenin.
Deres analyser av historien, økonomien og klassekampen kaller vi den vitenskapelige
sosialismen. Gjennom historien er dette teoretiske grunnlaget tilført et vell av erfaringer
og nye elementer fra frihetskjempere over hele verden. Vårt konkrete og langsiktige mål
er det klasseløse samfunn, kommunismen, hvor alle yter etter evne og får etter behov.

UngKom ser det som sin hovedoppgave å gjenreise den kommunistiske ungdomsbevegelsen
i Norge i pakt med dens stolte tradisjon og historie. Den kommunistiske bevegelse er
avhengig av at det rekrutteres nye ungkommunister som kan skoleres, aktiveres og bidra i
klassekampen gjennom både ungdomsforbundet og partiet.

Vi vil gjenreise ungdomsforbundet, medvirke til nødvendig styrkelse av Norges
Kommunistiske Parti (NKP), sikre og utvikle partiets fotfeste i arbeiderklassen, og bidra til
å utbre sosialismens ideer i massenes bevissthet.

NKP og ungkommunistene har ett mål; å kjempe for arbeiderklassens helhetlige interesser,
innskrenke og frata finans- og monopolkapitalen makten, og vinne samfunnsmakten for
folkeflertallet av arbeiderklassen og dets allierte. En samfunnsmakt med full styringsrett
politisk, økonomisk og sosialt.

Vi ønsker en demokratisk flertallsstyrt planøkonomi til dekning av alle menneskers
grunnleggende og samfunnsmessige behov. UngKom vil erstatte dagens mindretallsstyre, det
borgerlige kapitaldiktaturet, med et flertallsstyre gjennom arbeiderklassens herredømme.

UngKom står fast på NKP og den internasjonale kommunistiske bevegelsens anti-monopolistiske
strategi.

2. Norge er et borgerlig-demokratisk kapitalistisk samfunn som bygger på den private
eiendomsretten til produksjonsmidlene, og det ene menneskets utbytting av det andre.
Borgerskapet eller kapitalistklassen er den herskende klasse og besitter den politiske,
økonomiske og sosiale makten i samfunnet. Et lite mindretall styrer over flertallet og
bestemmer samfunnsutviklingen.

Arbeiderbevegelsen i Norge er under sterk innflytelse av sosialdemokratiet - hovedsakelig
representert ved DNA. Sosialdemokratiet har utspilt sin rolle som borgerskapets redskap i
kampen mot sosialistisk bevisstgjøring og politisk klassebevissthet i arbeiderklassen etter
kontrarevolusjonen i de sosialistiske stater med Sovjetunionen i spissen - og har i de siste
år beveget seg til høyre nærmere de tradisjonelle borgerlige partiene. Sosialdemokratiet
over hele Europa har i de senere år ført en nyliberalistisk politikk med privatisering og
deregulering og støtte til imperialistiske kriger. UngKom ønsker å bidra til et brudd i
arbeiderbevegelsens sosialdemokratiske klassesamarbeidspolitikk.

Samtidig øker det markedsliberalistiske FrP sin innflytelse i den ubevisste delen av
arbeiderklassen. FrP er et arbeiderfiendtlig parti som skaper sin oppslutning ved hjelp av
demagogisk og rasistisk retorikk, og tilbyr simple, men uholdbare, tilsynelatende gode
løsninger for det de omtaler som "folk flest". FrP er et parti som representerer storkapitalens
interesser, og de opererer som en trojansk hest inn i arbeiderklassen. FrP fører en
anti-folkelig politikk.

Denne utviklingen vil NKP og ungkommunistene bekjempe, og vil søke allianser med
andre deler av arbeiderbevegelsen og demokratisk innstilte krefter, for å hindre en utvikling
i fascistisk retning.

Aksjonsenhet
Monopolkapitalens snevre klasseinteresser kommer i konflikt med flere og flere lag og
grupper også utenfor arbeiderklassen.

Bønder, fiskere, håndverkere osv. betaler skyhøye priser for sine produksjonsmidler som
leveres av de innenlandske og utenlandske konserner. Små kapitalistiske bedriftseiere bukker
under eller blir avhengige av monopolene. Arbeiderklassens kamp knyttes derfor sammen
med den kampen som andre arbeidende lag fører for sin eksistens og sine rettigheter. Også
større grupper av kvinner og ungdom må forstå at deres interesser ikke kan ivaretas uten
kamp mot storkapitalen. Flere og flere av de som tradisjonelt har tilhørt middelklassen,
kommer i motsetning til og føler seg truet av kapitalen, og blir dermed aktuelle alliansepartnere
for arbeiderklassen.

De nye sosiale og folkelige massebevegelsene som spiller en økende rolle er miljø-
bevegelsene, solidaritetsbevegelsene, kvinnebevegelsene og menneskerettsbevegelsene.
I sitt innhold er disse bevegelsene demokratiske, antimonopolistiske og anti-imperialistiske.

UngKom vil søke samarbeid med og innflytelse i disse bevegelsene. UngKom vil også søke
samarbeid med ungdomsorganisasjoner som står i motsetning til storkapitalen. Vi vil søke å
knytte de ulike problemstillinger og utfordringer disse bevegelsene jobber med opp mot et
mer langsiktig mål om å fjerne årsaken til alle problemene ved roten, det kapitalistiske
systemet, og erstatte det med et nytt og bedre samfunn av rettferdighet, frihet og sosialisme.
UngKom mener at sosialisme er en forutsetning for en forsvarlig miljø- og ressurspolitikk.

UngKom vil jobbe for enhet i arbeiderklassen på et revolusjonært grunnlag med sosialismen
som mål. Et ledd i dette arbeidet er dannelsen av en anti-monopolistisk og anti-imperialistisk
front av progressive og demokratiske krefter som står i motsetning til monopolkapitalen og
imperialismen.

I første omgang må vi stå imot EU og angrepene på våre faglige og sosiale rettigheter
samtidig som vi jobber for utmeldelse av EØS-avtalen, få Norge ut av NATO og for en
selvstendig utenrikspolitikk uavhengig av imperialismen som bygger på likeverdighet
mellom folkene, solidaritet og respekt for suverene staters integritet. Vi må videre jobbe
for gjennomgripende klasseoverskridende og strukturforandrende økonomiske og
eiendomsmessige forhold.


Det imperialistiske Norge
3. Norge er et imperialistisk land som utbytter og undertrykker andre folk og nasjoner.
Norge er et nyttig redskap og en lydig lakei for USA-imperialismen i deres kamp for
verdenshegemoni som skal sikres ved militærmakt for derved å sikre tilførsel av råstoffer
og tilgang til naturressursene – for å ivareta monopolkapitalens økonomiske og strategiske
interesser verden over. Selv om imperialismen i mange tilfeller samkjører sine operasjoner
og aktivt samarbeider om felles mål og interesser – så eksisterer det også motsetninger
innad i de herskende kretser i de imperialistiske stater og innad i de ulike monopoler
om makt og posisjoner. Kapitalismens politiske, militære og økonomiske blokker bekjemper
hverandre allerede i dag på alle arenaer. Det minner om kolonimaktenes kamp seg i mellom
før den 1. verdenskrig for å slå under seg land i Afrika og Asia. Denne kampen førte til
krig. Det vil ikke være fremmed å tenke seg at det samme kan skje pånytt når de
imperialistiske stormakters interesser støter sammen. Imperialisme ender alltid med krig,
sa Lenin.

Dette imperialiske maktspillet mellom de forskjellige imperialistiske og kapitalistiske blokker
er hovedårsaken til at det dør et barn hvert minutt av sult i Afrika, i at 80% av verdens
befolkning lever i den ytterste fattigdom, i at folk og nasjoner er fratatt sin selv-
bestemmelsesrett og retten til sin egen nasjonale utvikling, i at folkene i Palestina, Irak og
Afghanistan lever under imperialistisk okkupasjon som har medført et ubeskrivelig antall
menneskelige lidelser og i at stater og samfunn er blitt rasert under imperialismens kyniske
spill for å opprettholde dette barabariske systemet som bygger på utbytting og den sterkestes
rett.


EU og EØS
EU er et imperialistisk prosjekt for å sikre den europeiske finans- og monopolkapital
maksimal og uproblematisk profitt, bl.a. ved å demme opp for arbeiderklassens krav.

EØS-avtalen hindrer Norge full nasjonal selvbestemmelsesrett. Ved en eventuell konflikt
om en sak så vil EF-domstolens beslutninger være avgjørende.

Den nyliberalistiske politikken som gjør seg gjeldende i dagens kapitalisme - og som aktivt
forfølges av EU i tråd med Lisboa-strategien som har til hensikt å gjøre EU til verdens
sterkeste og mest dynamiske økonomi - kjennetegnes av nedbygging av faglige og sosiale
rettigheter, privatisering og deregulering av offentlige tjenester, selskaper og eiendommer,
liberalisering av arbeidsmarkedet og innskrenking i demokratiske rettigheter.

Sosial dumping er en bevisst politikk fra EUs side med det formål å skape press på lønns
og -arbeidsvilkår for å gi lavest mulige produksjonskostnader. Det vil dreie historiens
hjul tilbake til slaveriet, med fatale konsekvenser for arbeiderklassens faglige og sosiale
rettigheter.

UngKom vil føre kampen for at norske lønns og -arbeidsvilkår skal gjelde for alle arbeidstakere
i Norge.

EU har opprettet en egen hær for å beskytte sine økonomiske og strategiske interesser. Vi
ønsker ikke soldater fra Norge skal gå i krig for storkapitalen under EU og NATO-
imperialismens flagg utenfor landets grenser – under en fremmeds makt kommando i strid
med grunnloven– og mot selvstendige nasjoner som ikke har gjort oss noe fortred.

UngKom sier nei til europeisk imperialisme og norsk deltakelse i den nye EU-hæren og vil
jobbe aktivt for Norges utmeldelse av EØS-avtalen!Den nye militarismen, det militærindustrielle kompleks og NATO-Norge
USA sto igjen etter 2. verdenskrig som den mektigste imperialistiske staten med en sterk
økonomi og nok av kapital. Denne kapitalen ble investert bl.a. i Europa gjennom
Marshallhjelpen – noe som førte til dannelsen av Kull- og Stålunion mellom de gamle
stormaktene Tyskland og Frankrike som en motvekt til den nye mektige imperialistiske
staten USA. USA startet allerede før 2. verdenskrigs slutt sin kalde krig mot det
«onde imperium» - de gudløse kommunistene i Sovjetunionen. Den «kalde krigen» var
en krig som ble ført mot kommunismen og de sosialistiske land politisk, økonomisk,
kulturelt og militært. USA med sine allierte ekspanderte sørover i Latin-Amerika,
østover mot Europa og vestover mot Asia. Militærdiktaturer ble innsatt for å sikre USA-
imperialismens interesser. I Indonesia ble rundt 500 000 kommunister slaktet ned.
I Chile innsatte de Pinochet som resulterte i drap, tortur og kidnappinger av opposisjonelle.
De etablerte dødsskvadroner på El Salvador. I Argentina støttet de den diktatoriske
militærjuntaens overgrep. I Kambodsja støttet de Pol Pots massemord mot sin egen
befolkning. Den brutale krigen som ble ført mot det vietnamesiske folket med blant
annet kjemisk krigføring, noe som den dag i dag har negative konsekvenser for folket
i Vietnam, påførte USA-imperialismen et bittert nederlag.

Etter Sovjetunionens demontering trengte USA-imperialismen og Nato-Europa ett nytt
fiendebilde. Kjeltringstater, den onde akse og terrorisme har blitt mantraer for
høyrekreftenes ideologer når de skal legitimere sine militære overfall på suverene og
selvstendige stater.

USA og NATOs militærmakt har etter Sovjetunionens demontering blitt brukt til å støtte
monopolkapitalens interesser under dekning av å fremme frihet og demokrati. Frihet
og demokrati er for den herskende klasse i USA synonymt med fravær av offentlig
sektor og full markedsliberalisme. Militærbudsjettet øker, slik at USA-imperialismen
kan ta offensiven og være på offensiven, og holde militæret konstant i krig slik at det
aldri mer kan komme hjem slik det gjorde etter nederlaget i Vietnam. Strategien om
preventiv krig har også fått en dominerende rolle i USAs nye militarisme.
Det er opprettet ulike komiteer og tenketanker for å teoretisere om og propagandere for
amerikansk krigføring. USA-imperialismen handler ensidig og ignorerer FN-resolusjoner
og internasjonal folkerett. Høyt utdannende intellektuelle legger det teoretiske grunnlaget
for amerikansk krigføring. I kjølvannet av den nye amerikanske militarismen utvikles nye
høyteknologiske masseødeleggelsesvåpen, blant annet nye typer atomvåpen.

Den politiske ledelsen i USA er valgt med støtte fra Finans- og monopolborgerskapet
i USA. Selskapene i det militærindustrielle komplekset er de største og mest innflytelsesrike
i denne gruppen. En sterk utvikling av den nye militarismen er en følge av dette og USAs
unipolare supermaktstilling. Monopolborgerskapet søker å gjenskape verden i sitt bilde.
I dette hevder de å ha Gud på sin side. Kampen mellom det gode og det onde blir særlig
fremført av representanter for høyrereligiøse grupperinger med tette forbindelser til den
enhver tids sittende administrasjon i USA – som et argument for å opprettholde USAs
militære nærvær i Midt-Østen, Øst-Asia, Balkan og Sentral-Asia og legitimere angrepskrig
mot suverene stater hvor amerikanske interesser er truet. Bibelsitater og religiøse
overbevisninger uten bakgrunn i vitenskapen og virkeligheten brukes for å begrunne og
legitimere USAs gudgitte rolle som verdenspoliti.

Det militærindustrielle komplekset er i første rekke et forbund mellom de største
våpenprodusentene og de militære innenfor statsapparatet i de imperialistiske land.
Foruten den militære ledelsen, det statlige byråkratiet som har med våpeninnkjøpene å
gjøre, består MIK også av de viktigste aksjeeierne i våpenkonsernene.

Militæret og monopolkapitalen er i forbund for å sikre seg høyest mulig profitter, og for
å forsvare en råtnende og døende kapitalisme. Disse kreftene presser på, bygger opp
under og utløser konflikter som fører til krig med alle dets fatale konsekvenser.

Disse kreftene truer freden. UngKom vil gjennom opplysning og informasjon bekjempe disse
fredstruende og destruktive kreftene som er en integrert del og et lovmessig produkt av
imperialismen.

Norge ble medlem i militæralliansen NATO i 1949. NATO er et undertrykkende redskap
først og fremst USA-imperialismen bruker for å undertrykke folk og nasjoner i sin kamp
for verdenshegemoni. NATO spilte en betydelig rolle bl.a. i raseringen av den multikulturelle
sosialistiske føderale republikken Jugoslavia. UngKom forsvarer folkenes rett til
selvbestemmelse og suverenitet for alle stater. Vi vil derfor ha Norge ut av det imperialistiske
NATO!

UngKom vil bidra til økt internasjonal solidaritet basert på prinsippene om proletarisk
internasjonalisme, nasjonal suverenitet og selvbestemmelsesrett i kampen mot imperialismen.
Vi støtter folkenes frigjøringskamp mot nykolonialisme og imperialismen i Afrika, det
okkuperte folket i Palestina, Irak og Afghanistan, og det latinamerikanske folket som reiser
seg mot imperialismen frihandelspolitikk og kolonialisering gjennom internasjonale
monopolkapitalistiske organer som WTO, IMF og Verdensbanken.

UngKom vil kjempe den revolusjonære anti-imperialistiske kamp for fred, rettferdighet og
sosialisme!


Norge som et multikulturelt samfunn
4. UngKom vil aktivt bekjempe den økende hverdgsrasismen som får næring via borgerlig
presse og FrPs forenklede og uvitenskapelige fremstilling av det kapitalistiske samfunn.
Rasistiske og fascistiske krefter utnytter dette til sin fordel. Det er kun borgerskapet som
tjener på indre divergens i arbeiderklassen om religion, etnisitet og andre overflatefenomen
i det kapitalistiske samfunnet som ikke har noen innvirkning på eiendomsforholdene eller
fordeling av merverdien.

Vi ønsker mer utstrakt bruk av samfunnstraff for lovbrytere. Samfunnet er ikke tjent med
å ha større eller mindre deler av befolkningen i fengsel. Vi ønsker å utvide tilbudet til de
innsatte, det være seg arbeidstrening, sosial trening og studier – for å forberede de på det
kommende livet utenfor murene. Vi ønsker at de innsatte skal være garantert bolig og
jobb/studier når de slipper ut. Vi ønsker ikke at personer med rusproblemer skal sitte i
fengsel – dette er en sak for helsevesenet og sosial- og trygdetjenesten.


Gratis helsetjenester
UngKom krever at tannlegebehandling må sidestilles med ordinær legebehandling. God
tannhelse skal ikke være forbeholdt de med høye inntekter. Egenandelene må også, på
fysioterapi, psykologi og andre felt innen helsevesenet hvor folk regelmessig går til
behandling, fjernes helt. Vi mener også at medisiner skal være gratis for de som behøver
behandling. Man skal ikke kunne profittere på folks helse. Det må være statens fulle
ansvar å sørge for en god folkehelse.


Studielønn under utdanning
Vi vil jobbe for studielønn under høyere utdanning. Det er urimelig at studentene skal
ende opp med store lån som gjeldsslaver etter endt studietid. Folk som velger å studere
videre etter videregående skal ikke straffes med studielån men belønnes gjennom studielønn.


Nei til rasering av ungdommens fremtidige pensjoner
Vi avviser den nærmest kriminelle pensjonsreformen på det sterkeste – da den er et ran av ungdommens fremtidlige pensjoner og nærmest en rasering av hele Folketrygden. Vi ønsker å styrke Folketrygden – ikke svekke den. UngKom vil derfor kjempe for at ungdommens fremtidige pensjoner sikres gjennom en sterk og offentlig Folketrygd forvaltet av folket.


Folkets rett til fiskeriallmenningen
Fiskerkvotene akkumuleres på stadig færre hender. Den norske finanskapitalen tar uten
hensyn over folkets eiendom – fiskeressursene – og utnytter dette maksimalt for høyest
mulig profitt. Dette har ført til at unge fiskere ikke har mulighet til å etablere seg. UngKom
krever at folkets rett til fiskeriallmenningen gjennomrettes. UngKom krever at kjøp og salg
av kvoter avvikles og forbys, at kvotene tilbakeføres til kystfiskerne, og at kvote er noe
en fisker har så lenge man er aktiv.


Vannverkene folkets eiendom
UngKom vil kjempe for å beholde drikkevannet og vannverkene som felleseiendom, folkets
eiendom og hindre privatisering og overtagelse fra monopolkapitalen av dette fellesgodet.
UngKom vil forsvare heimfalsretten, og søke samarbeid og aksjonsenhet med andre organisasjoner og bevegelser som kjemper for å bevare vannverkene som folkets eiendom.


Offentlig eid energi- og strømproduksjon
NKP og ungkommunistene krever energi- og strømproduksjonen tilbake i offentlig eie,
underlagt politisk styring og kontroll. Strømprisene skal reguleres ut fra investerings,
produksjons- og vedlikeholdskostnader, og ikke av nyliberalistiske markedsprinsipper om
maksimal profitt.


Nei til reklame
Norge har bestemmelser som forbyr eller begrenser reklame mot barn. I dag er vi vitne
til massive reklamekampanjer rettet mot barn og unge, stadig flere unge føler et enormt
press i forhold til klesstil, pratemåte, interesser, matvaner etc. Vi mener reklamen er med
og bygger opp under dette presset, reklamen er ikke informativ og samfunnsnyttig, derfor
sier UngKom nei til reklame.

Stadig flere unge blir gjeldsslaver før de har passert 25 år. Forbrukslån og kjøp på kreditt
øker i omfang og blir lettere tilgjengelig for ungdommer i pengenød.. Vi vil ha en lovgivning
om forbyr reklame for kreditt- og forbrukerlån med skyhøy rente, og kredittkjøp, og
deretter reguleringer av utlån til ungdom for å hindre at flere ender opp som gjeldsslaver
i tidlig alder.


Spilleautomater fjernes
UngKom mener spilleautomater bør fjernes og forbys fordi forskning viser at automater er
inngangsportalen til et liv med spilleavhengighet. Alle lidelsene knyttet til dette problemet
er veldokumenterte. I vårt samfunn sliter mange med avhengighetsproblematikk både
med rus- og spilleavhengighet. UngKom vil forsøke å gå i dialog med ungdommen for å finne
konstruktive løsninger som kan bidra til å redusere rus- og spilleavhengigheten.


Folkelig idrett
Idrett kan være et sunt og bærekraftig element i barn og unges hverdag, men kan også
bli det motsatte hvis kapitalen får fritt spillerom. Idrett skal være tilgjengelig for alle.
Med det mener vi at det skal være kostnadsfritt og tilgjengelig for alle i alle lokalsamfunn.
Fritidstilbudet til ungdom bør utvides betydelig med flere inkluderende fritidsaktiviteter.
Vi ser med økt bekymring på kommersialiseringen av kultur og idrett i Norge. Vi mener
at hele folket bør ha tilgang til kultur, og vi må ha et godt tilbud til de som bor i bygdene
også. Kunst kan brukes i klassekampen, da som samlende for arbeiderklassen og folket -
som en motivator i kampen.

UngKom vil jobbe for å utbedre de sosiale og kulturelle tilbudene til ungdom! Dette må
finansieres av staten.UngKom vil også jobbe for at ungdom kommer i nærmere kontakt med
arbeiderklassekulturen gjennom kunst, litteratur, dikt og musikk.


UngKom vil arbeide for at ungdom:
- skal ha lik rett til kostnadsfri utdanning i sitt nærområde med studielønn fra videregående
nivå

- skal sikres garantert lærlingplass ved valg av yrkesfag på videregående

- skal ha tilgang til universelle og kostnadsfrie helsetjenester inkludert tannhelsetjeneste,
psykiatritjenester, fysioterapi og medisiner

- skal ha lovfestet rett til passende arbeid i sitt nærområde hvor hver enkelt får dra full
utnyttelse av sin individuelle kompetanse til samfunnets beste

-skal ha lovfestet rett til kostnadsfrie leieboliger under utdanning og ved arbeide utenfor sitt
nærområde

-skal ha muligheten til å etablere seg ved lavinnskuddsboliger og ved rentefrie lån

UngKom vil også arbeide for at ungdommen øker sin politiske klassebevissthet gjennom
skolering i marxistisk-leninistisk teori og arbeiderbevegelsens historie og kultur.


Stopp heksejakten på kommunister
5. Heksejakta på kommunister ble startet for alvor av USAs senator Joseph McCarthy
etter 2. verdenskrig, og den bredte seg til de nye NATO-landene i Europa hvor
kommunistpartiene og arbeiderbevegelsen sto sterkt i folket etter deres oppofrende og
heroiske motstandskamp mot fascismen under krigens år.

I Norge fikk vi Gerhardsens famøse «Kråkerøytale» - som resulterte i at kommunister
ble forfulgt, overvåket, trakassert på arbeidsplassene og skviset, eller mobbet, ut av
fagbevegelsen.

I Europaparlamentet/rådet ble det vedtatt en resolusjon om internasjonal fordømmelse av
forbrytelser begått av såkalte « totalitære kommunistregimer » - med henvisning til
de sosialistiske land i Europa - på lik linje med nazistiske regimer. Dette gjaldt også
sosialistiske land som fortsatt eksisterer. Resolusjonen tok sikte på å forby de kommunistiske
partier i Europa fordi de fortsatt mener det foregår klassekamp i Europa. Dette vitner om
historieløshet og fascistiske holdninger hos forslagsstillerne. I mange land er fortsatt,
eller trues, kommunistpartier og andre progressive av forfølgelse og forbud.

Disse anti-kommunistiske utfallene kommer i takt med de økende klassemotsetningene
i Europa, og fordi den internasjonale kommunistiske bevegelse stadig styrker sin posisjon.
Det viser at høyrekreftene fortsatt frykter kommunistene og de sosialistiske ideer.

UngKom vil bekjempe den økende anti-kommunismen og forsvare folkenes demokratiske
rettigheter!

NKP og ungkommunistene vil, med Marxisme-leninismen som sitt våpen, styrte
borgerskapets klasseherredømme og bygge sosialismen. En vitenskapelig sosialisme
hvor arbeiderklassen og dens forbundsfeller har det politiske herredømmet, hvor
produksjonsmidlene, kapitalen og infrastrukturen er i samfunnseie og hvor det ene
menneskets utbytting av det andre er avskaffet.


UngKom har sin virksomhet konsentrert rundt disse arbeidsområdene:
Rekruttering av unge arbeidere, elever og studenter til UngKom og NKP for å skape en solid
medlemsbasis slik at UngKom kan gjenreises som et sterkt ungdomsforbund og som et
reelt alternativ for revolusjonær ungdom, og for å skape den nødvendige rekrutteringen
til partiet slik at det kan bli det ideologiske enhetlige fortroppspartiet som er nødvendig
for å bekjempe imperialismen og det nasjonale borgerskapets klasseherredømme
Skolering i marxisme-leninismen for å høyne og utvikle medlemmenes politiske og
ideologiske nivå, og for å bli i stand til å bruke marxisme-leninismen som et verktøy,
våpen og redskap i klassekampen

Gå i mot den borgerlige presses skjønnmaling av imperialismen og det kapitalistiske
samfunn, dets fortielse av de store fremskritt oppnådd under sosialismen, dens fordumming
og tabloidisering av unge mennesker gjennom media, og bidra til folkeopplysning og
progressiv informasjon om folkenes kamp mot krig og imperialismen. UngKom vil jobbe
for å endre folks verdensbilde og tenkning gjennom agitasjon og opplysning i organ
tilknyttet den kommunistisk bevegelse.

Opphavsrett tilhører UngKom © 2006-2015
Ungkommunistene i Norge, Helgesensgate 21, 0553 Oslo
Postadresse: Postboks 9288 Grønland, 0134 Oslo
Organisasjonsnr: 989 695 738
Telefon: 22 71 60 44 / 900 86 204
E-post: kontakt@ungkommunist.no
Kontonr: 9015 16 18862